براي ثبت نام لازم است فرم زير را تكميل نمايند سپس از دبيرخانه با شما تماس خواهند گرفت و تاييد ثبت نام شما صورت مي گيرد.

Name/نام*
!!!

Family/نام خانوادگی*
!!!

Email/پست الکترونیک*
!!!

Phone Number/تلفن*
!!!

address/آدرس*
!!!

english proficiency/ تسلط به انگلیسی*
!!!

need place to stay?/نیاز به اسکان دارید؟*
Invalid Input

any Comment?/آیا پیام خاصی دارید؟
Invalid Input

شماره فیش*
!!!

نام بانک*
!!!

تصویر فیش*
!!!