هماهنگي با هتل شيخ بهايي و هتل سنتي ابن سينا با تخفيف 40 درصدي

شركت كنندگان مي توانند با تاييديه ثبت نامه خود هزينه هر شب اسكان در هتل سنتي ابن سينا با صبحانه و وسيله رفت به محل مدرسه را 60 هزار تومان بپردازند

ادرس هتل سنتي ابن سينا: ميدان شهدا خيابان ابن سينا كوچه 37

توجه: اتاق ها  به صورت دو و سه نفره خواهد بود.

همچنين شركت كنندگان مي توانند با تاييديه ثبت نام خود هزينه هر شب اسكان در هتل شيخ بهايي را با صبحانه و شام هر شب 120 هزار تومان بپردازند.


ادرس هتل شيخ بهايي:

توجه: اتاق ها  به صورت دو و سه نفره خواهد بود.

ادرس هتل سنتي ابن سينا: ميدان شهدا خيابان ابن سينا كوچه 37

توجه: اتاق ها  به صورت دو و سه نفره خواهد بود.

همچنين شركت كنندگان مي توانند با تاييديه ثبت نام خود هزينه هر شب اسكان در هتل شيخ بهايي را با صبحانه و شام هر شب 120 هزار تومان بپردازند.


ادرس هتل شيخ بهايي:

توجه: اتاق ها  به صورت دو و سه نفره خواهد بود.