تخفيف 15 درصدي براي دانشجويان و دانش اموختگان دانشگاه هنر اصفهان

در جلسه شوراي سياستگذاري مقرر شد تخفيف 15 درصدي براي دانشجويان و دانش اموختگان دانشگاه هنر اصفهان در نظر گرفته شود بنابراين هزينه براي دانشجويان و دانش اموختگان به شرح زير مي باشد:

اگر نقدي بپردازد و تمايل به استفاده ناهار هم داشته باشد هشت صد و پنجاه هزار تومان

اگر نقدي بپردازد و تمايل به استفاده ناهار نداشته باشد هفت صد و بيست هزار تومان

اگر قسطي بپردازد و تمايل به استفاده ناهار داشته باشد يك ميليون و بيست هزار تومان(در دو قسط مساوي)

اگر قسطي بپردازد و تمايل به استفاده ناهار نداشته باشد هشت صد و نود هزار تومان (در دو قسط مساوي)