حمام جارچي باشي مكان صرف ناهار شركت كنندگان

با هماهنگي به عمل امده ناهار شركت كنندگان در مكان حمام جارچي باشي كه در حال حاضر كاربري رستوران دارد در نظر گرفته شده است  حدود 10 دقيقه پياده روي از مكان مدرسه تا مكان رستوران مي باشد ادرس رستوران جارچي باشي ابتداي خيابان حكيم جنب مسجد حكيم مي باشد