تخفيف دو ميليون ريالي و نيز امكان تقسيط شدن هزينه مدرسه

پیرو برگزاری جلسه سیاستگذاری مدرسه و با توجه به تامين بخشي از هزينه هاي آن، هزينه ثبت نام به صورت زير تغيير يافت:

هزینه ثبت نام نقدی  يك میلیون تومان(بدون اسکان)

هزینه ثبت نام قسطی يك ميليون و دويست هزار تومان (بدون اسکان) 50 درصد هزینه در زمان ثبت نام و 50 درصد باقی مانده در پایان آبان ماه به همراه دریافت مدرک

در صورتی که متقاضیان تمایلی به استفاده از ناهار نداشته باشند هزینه ثبت نام به صورت نقدی هشت صد و پنجاه هزار تومان و به صورت قسطی يك ميليون و پنجاه هزارتومان می باشد (50 درصد هزینه در زمان ثبت نام و 50 درصد باقی مانده در پایان آبان ماه به همراه دریافت مدرک)

همچنين براي متقاضياني كه دانشجو و يا دانش اموخته دانشگاه هنر اصفهان باشند 15 درصد تخفيف خواهد داشت بنابراين هزينه براي دانشجويان و دانش اموختگان دانشگاه هنر اصفهان به شرح زير مي باشد:

اگر نقدي بپردازد و تمايل به استفاده ناهار هم داشته باشد هشت صد و پنجاه هزار تومان

اگر نقدي بپردازد و تمايل به استفاده ناهار نداشته باشد هفت صد و بيست هزار تومان

اگر قسطي بپردازد و تمايل به استفاده ناهار داشته باشد يك ميليون و بيست هزار تومان(در دو قسط مساوي) قسط اول پانصد و ده هزار تومان موقع ثبت نام و قسط دوم هم پانصد و ده هزار تومان  تا حداكثر پايان ايان ماه

اگر قسطي بپردازد و تمايل به استفاده ناهار نداشته باشد هشت صد و نود هزار تومان (در دو قسط مساوي)قسط اول 445 هزار تومان موقع ثبت نام و 445 هزار تومان تا پايان ابان ماه

 براي شركت كنندگاني كه قسطي پرداخت مي كنند گواهي بعد از واريز قسط دوم صادر مي شود.