به دليل درخواست هاي فراوان متقاضيان مهلت ثبت نام تا 22 مرداد 1396 تمديد گرديد.

 

يك دانشجوي برتر به پيشنهاد روساي دانشكده هاي معماري دانشگاهاي هنر تهران، تهران، علم و صنعت ايران و شهيد بهشتي و دانشگاه هنر اصفهان با 70 درصد تخفيف خواهد بود.