دانشگاه هنر اصفهان و مدرسه ملی عالی معماری ورسای فرانسه برگزار می كنند:
مدرسه تابستانی بین المللی

اصفهان شهری كه زاينده رودش در حال از دست رفتن است

یکم الی هشتم شهریور 1396 در دانشگاه هنر اصفهان

اخبار

آخرين اخبار انواع شوراهای مدرسه
آخرين اخبار اسكان و انتشارات آثار مدرسه
آخرين اخبار برنامه و استادان افتخاری مدرسه