دانشگاه هنر اصفهان و مدرسه ملی عالی معماری ورسای فرانسه برگزار می كنند:
مدرسه تابستانی بین المللی

اصفهان شهری كه زاينده رودش در حال از دست رفتن است

یکم الی هشتم شهریور 1396 در دانشگاه هنر اصفهان