موضوع : تفکر به اصفهان آینده بر اساس چالش های وضع موجود در مورد زاينده رود كه در حال خشك شدن است
برگزار كنندگان : دانشگاه هنر اصفهان و مدرسه ملی عالي معماري ورساي فرانسه
حضور مدرسین برجسته داخلی و خارجی ونيز استادان مطرح و افتخاري خارجي
زبان برگزاری دوره ها انگلیسی (زبان اصلی) و فارسی
مدت زمان: هشت روز به صورت كارگاه و در مكان دانشگاه هنر اصفهان
نحوه ثبت نام: واريز وجه، ثبت نام، سپس ورود به منوي ثبت نام و بارگذاري فيش در اين منو
هزينه ثبت نام از هفتصد و بيست هزار تومان تا يك ميليون و دويست هزار تومان و هماهنگی با هتل تا 40 درصد تخفیف
برگزاری نمایشگاه و انتشار کتاب چاپی و الکترونیکی از آثار
گواهي نامه معتبر با تاييد دانشگاه هنر اصفهان و مدرسه ملی عالي معماري ورساي فرانسه