دکتر رامين مدنی
دکتر رامين مدنی مديربرگزاری
دکتر سید محمد امین امامی
دکتر سید محمد امین امامی مدیر روابط بین الملل
دکتر مصطفي کیانی
دکتر مصطفي کیانیرییس دانشگاه هنر اصفهان و رییس شورا
دکتر رسول بیدرام
دکتر رسول بیدرام مدير اجرايي
دکتر محمود قلعه نویی
دکتر محمود قلعه نویی مدیر علمی
مهندس سینا عابدی
مهندس سینا عابدیمدير هماهنگ كننده

دبیرخانه مدرسه

سید احمد نحوی
مهدی ارژمند
محبوبه دلپاک يگانه مسئول دبیرخانه مرکزی
دانیال عموریزی
مرضیه فتاحی
شایان قوی‌دست
امین مهدوی